Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Lymeyummy

Spis treści:

§ 1. Postanowienia ogólne
§ 2. Rejestracja użytkownika
§ 3. Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji
§ 4. Co zawiera cena produktu i jakie są koszty zamówienia
§ 5. Płatność
§ 6. Dostarczenie towaru
§ 7. Nieodebranie przesyłki
§ 8. Szczególne prawa nabywcy będącego konsumentem
§ 9. Reklamacje
§ 10. Ochrona danych osobowych
§ 11. Postanowienia końcowe

§ 1. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego (dalej zwany Regulaminem) określa zasady działania sklepu internetowego (zwany dalej Sklepem) prowadzonego pod nazwą Lymeyummy oraz warunki zawierania
i realizacji umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu przez Agatę Jażdżyk (zwaną dalej Sprzedawcą) z Konsumentami i Przedsiębiorcami korzystającymi ze sklepu (zwanymi dalej Nabywcami). Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz Nabywcą.

Sklep internetowy prowadzony jest przez osobę fizyczną – Agatę Jażdżyk – prowadzącą nierejestrowaną działalność gospodarczą.
Sklep internetowy jest prowadzony pod adresem internetowym: lymeyummy.eu/sklep/

§ 2. Kontakt ze sklepem

Adres Sprzedawcy: ul. Św. Wincentego 33/4, 50-251 Wrocław
Adres e-mail Sprzedawcy: contact@lymeyummy.eu
Numer telefonu Sprzedawcy: +48 695 477 669
Nabywca może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. Preferowane godziny kontaktu telefonicznego to: 16:00 – 21:00

§ 3. Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Nabywcę na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.
W celu złożenia zamówienia Nabywca powinien określić produkt, który zamierza nabyć poprzez dodanie go do „koszyka”. Określenie produktu, który Nabywca zamierza nabyć odbywa się poprzez wybranie funkcji “DODAJ DO KOSZYKA”.
W koszyku musi się znajdować minimum 1 sztuka produktu.
Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie przez Nabywcę funkcji „zobacz koszyk” dostępnej
poniżej zdjęcia produktu, a następnie weryfikację ilości produktu i dodanie kodu kuponów (o ile dotyczy). W przypadku zmian na tej stronie Nabywca aktualizuje zamówienie poprzez przycisk „ZAKTUALIZUJ KOSZYK”. Kolejnym krokiem jest przejście do strony formularza danych płatności i wyboru sposobu płatności, co odbywa się za pomocą przycisku „PRZEJDŹ DO KASY”. Po uzupełnieniu formularza „Dane płatności”, określeniu sposobu płatności i wysyłki, a także akceptacji “Regulaminu sklepu”, “Polityki prywatności” oraz „Zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy”(dotyczy zakupu produktów cyfrowych) Nabywca w celu sfinalizowania zamówienia wybiera funkcję “KUPUJĘ I PŁACĘ”.
Akceptacja niniejszego Regulaminu sklepu oraz polityki prywatności jest konieczna dla możliwości złożenia Zamówienia. Wybranie opcji “Przeczytałem/am i akceptuję regulamin” w oknie udostępniającym treść regulaminu skutkuje domniemaniem, że Nabywca przeczytał jego treść i że jest ona dla niego całkowicie zrozumiała. Wszelkie pytania dotyczące treści niniejszego Regulaminu należy kierować na adres: kamil.jazdzyk@o2.pl
Po złożeniu zamówienia, system automatycznie wysyła do Nabywcy na jego adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia.
Potwierdzenie zamówienia dostarczone w formie treści cyfrowych służy wyłącznie przekazaniu Nabywcy informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
Celem odbioru potwierdzenia zamówienia, Nabywca powinien dysponować co najmniej: komputerem klasy PC z urządzeniami wejścia takimi jak mysz i klawiatura oraz wyjścia takimi jak monitor wraz
ze sterownikami, posiadającym połączenie do sieci Internet, z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP i wyższym lub OSX, przeglądarkę internetową taką jak Firefox, Chrome, Edge czy Internet Explorer, zainstalowanym programem FlashPlayer oraz posiadać dostęp do poczty elektronicznej.
Przekazanie zamówienia do realizacji, to jest w celu dostarczenia produktu Nabywcy, następuje w ciągu jednego dnia roboczego od momentu potwierdzenia zamówienia przez Nabywcę.
Jeśli płatność odbyła się drogą elektroniczną, samo jej dokonanie oznacza potwierdzenie przez Nabywcę złożonego zamówienia.
Wysyłka towaru nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Nabywcy na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Nabywca nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
Do momentu przekazania zamówienia do realizacji, Nabywca może zmienić bądź anulować zamówienie.
Po tym terminie zmiana lub anulowanie zamówienia jest niemożliwe.
Przekazanie zamówienia do realizacji może opóźnić się z następujących powodów:
• Przerwami technicznymi lub błędami systemu zarządzania treścią (CMS), za pomocą których następuje śledzenie i realizacja zamówień.
• Konieczności przygotowania towaru do wydania w związku z jego charakterystyką użytkową,
• Błędu systemu komputerowego.

W wypadku określonym powyżej, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować nabywcę o przewidywanym terminie opóźnienia realizacji transakcji za pomocą poczty e-mail lub tel. kontaktowego.
Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Uwaga! Kody Rabatowe dodatkowe nadane w ramach promocji, mogą nie łączyć się z rabatem stałym dla Nabywcy, chyba że zasady promocji podają informację o łączeniu/sumowaniu rabatów.

§ 4. Co zawiera cena produktu i jakie są koszty zamówienia

Ceny produktów widoczne na stronie internetowej sklepu, są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych. Koszty z tytułu dostarczenia towarów do Nabywcy uzależnione są od wybranej przez Nabywcę “Metody wysyłki” przy składaniu zamówienia i są one podane dla informacji Nabywcy pod wybranym sposobem dostarczenia. W przypadku produktów cyfrowych, koszty wysyłki są darmowe, chyba że Nabywca poprosi o wysłanie faktury (lub innego dowodu płatności) w formie papierowej na wskazany adres. Dla wyżej opisanego przypadku, Nabywca ponosi koszty wysyłki wynikające z cennika Poczty Polskiej, dostępnego na stronie (cennik.poczta-polska.pl/).
Wartość zamówienia obejmuje cenę produktów brutto, cenę dostarczenia towarów do Nabywcy wg wybranej opcji oraz cenę prowizji dla pośrednika płatności elektronicznych, wyliczaną na podstawie tabeli opłat przedstawionej w § 5 (E-przelewy). Nabywca dokonując płatności za złożone zamówienie ma wpływ na cenę dostawy oraz wysokość prowizji dla pośrednika płatności elektronicznych (jeżeli wybrał taką metodę płatności).

§ 5. Płatność

Nabywca powinien dokonać zapłaty ceny za zamówione towary za pomocą następujących form płatności:

Tradycyjny przelew bankowy – w przypadku uiszczenia opłaty przelewem bankowym Nabywca
ma obowiązek wskazać numer Zamówienia w tytule przelewu. Jeżeli przelew nie jest dokonywany z konta Nabywcy, w tytule przelewu musi znaleźć się dokładna informacja o osobie dokonującej zakupu.
Płatności za zamówienie należy dokonać na poniższy rachunek bankowy:
mBank 05 1140 2004 0000 3302 8026 6591
Płatności elektroniczne – w Sklepie istnieje możliwość zapłaty różnymi kanałami płatności elektronicznych za pośrednictwem platformy udostępnianej przez firmę PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87. Płatności elektronicznych Nabywca dokonuje przy pomocy jednego z wybranych narzędzi:
• Przelew online – Płatności dokonuje się poprzez zalogowanie się do odpowiedniego banku
i wypełnienie formularza.
• BLIK – Usługa BLIK jest dostępna w aplikacjach mobilnych większości banków. Polega na wygenerowaniu przez użytkownika smartfona połączonego z Internetem za pośrednictwem swojej bankowości internetowej specjalnego kodu. Następnie kod wprowadza się sklepie lub w polu płatności BLIK na stronie internetowej, a na samym końcu wykonuje akceptację danej transakcji w aplikacji mobilnej. Transakcje BLIK są bezpieczne i szybko realizowane.
• Karta płatnicza – przelew następuje za pomocą karty płatniczej typu Visa, MasterCard,
oraz American Express płatność uznaje się za dokonaną z chwilą autoryzacji karty.
• Inne – Przekaz tradycyjny
• Płatności walutowe –
Przelewu należy dokonać bezpośrednio po przeniesieniu Nabywcy przez system ze sklepu do strony płatności pośrednika a następnie na stronę banku. Płatność musi zostać dokonana w jednej sesji połączeniowej z zamówieniem, dlatego też nie ma możliwości opóźnienia płatności. W przypadku braku płatności należy anulować zamówienie (lub też zostanie ono anulowane automatycznie po okresie 7 dni, jeśli nie została dokonana płatność), złożyć nowe zamówienie i dokonać płatności.

W zależności od wybranej formy płatności elektronicznej, Klient ponosi następujące dodatkowe koszty:
a. 1,0% od wartości zamówienia – Przelew elektroniczny i przekazy bankowy;
b. 1,9% od wartości zamówienia – E-transfery (Pay by Link)
c. 1,4% od wartości zamówienia – Karty płatnicze.
Sprzedawca przekazuje zamówienie do realizacji natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty za założone zamówienie.
W przypadku, gdy Nabywca nie dokonał płatności w terminie do 14 dni od dnia złożenia zamówienia Sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia. Anulowanie następuje po wcześniejszej próbie kontaktu z Nabywcą celem ustalenia płatności za zamówienie.

§ 6. Dostarczenie towaru

Towar zostanie dostarczony do miejsca wskazanego w formularzu danych płatności przy składaniu zamówienia. W przypadku produktów elektronicznych, produkt zostanie wysłany na adres e-mail podany w formularzu.
Czas dostarczenia towaru do Nabywcy od dnia przekazania towaru do realizacji nie będzie dłuższy niż 21 dni. Dla produktów elektronicznych odbywa się to natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty.
Dostawa towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub za pomocą innego przewoźnika podanego podczas składania zamówienia. Godziny dostaw są uzależnione od wybranej „Metody wysyłki” i są udostępniane przez wybranego przewoźnika na ich oficjalnych stronach lub przy bezpośrednim kontakcie.
Do odebrania produktu uprawniony jest Nabywca lub osoby przez niego upoważnione.
W przypadku, gdy przy odbiorze Nabywca stwierdzi uszkodzenia mechaniczne dostarczonego towaru wskazujące na jego uszkodzenie bądź niekompletność, Nabywca uprawniony jest do odmowy przyjęcia produktu.
Dla skuteczności odmowy przyjęcia produktu Nabywca powinien wypełnić stosowne dokumenty przewozowe. Warunki i zasady takiej odmowy regulują odpowiednie regulaminy przewoźników.

§ 7. Nieodebranie przesyłki

Bezskuteczność doręczenia zachodzi gdy produktu będący przedmiotem danego zamówienia nie zostanie podjęty przez Nabywcę pomimo jego prawidłowego dostarczenia przez Kuriera lub Pocztę Polską.
Dwukrotna bezskuteczność doręczenia produktu Nabywcy skutkuje zaniechaniem dalszych doręczeń
w ramach danego Zamówienia oraz możliwością odbioru Produktu przez Nabywcę w siedzibie Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia Nabywcy pisemnego wezwania Sprzedającego
do odbioru.
Bezskuteczność doręczenia wynikająca z nieprawidłowego lub niedbałego postępowania pracowników Kuriera zobowiązuje Kuriera do ponownej próby doręczenia na jego koszt.
Nieodebranie produktu w terminie 7 dni od dania doręczenia Nabywcy pisemnego wezwania, o którym mowa powyżej, skutkuje anulowaniem Zamówienia w systemie Sprzedającego i niezwłocznym zwrotem opłaty od wartości Zamówienia pomniejszonej o koszty transportu i prowizji dla pośrednika płatności elektronicznych, o ile Nabywca korzystał z takiej formy płatności.
Wydanie produktu Nabywcy w ramach odbioru osobistego, w związku z dwukrotną bezskutecznością doręczenia wymaga okazania dowodu uiszczenia opłaty za Produkt oraz dowodu osobistego osoby, która zgłosiła się po odbiór.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy wydania Produktu osobie, która nie potwierdza swojej tożsamości jako Nabywcy.

§ 8. Szczególne prawa nabywcy będącego konsumentem

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zawierania umów z konsumentem na odległość, za pomocą środków komunikowania na odległość, Nabywcy w rozumieniu tego regulaminu, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
Do odstąpienia od umowy dochodzi przez złożenie przez Nabywcę oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone Sprzedawcy w terminie do 14 dni liczonych
od dnia dostarczenia Nabywcy produktu. Dla skuteczności odstąpienia nie jest wymagane podanie
w oświadczeniu Nabywcy przyczyn odstąpienia.
Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Nabywca powinien postępować z produktem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
W wyniku odstąpienia przez Nabywcę od umowy, jest on zobowiązany do niezwłocznego zwrotu produktu
na własny koszt Sprzedawcy.
Prawo odstąpienia nie przysługuje Nabywcy w następujących przypadkach:
a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Nabywcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
e. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Nabywcę,
f. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu,
ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
h. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Nabywcy przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. – Nabywca wyraża jednoznaczną zgodę i przyjmuje do wiadomości utratę tego prawa zaznaczając pole wyboru przy składania zamówienia produktów cyfrowych.
Sprzedawca zwraca Nabywcy cenę produktu przelewem na konto wskazane przez Nabywcę, którego numer Nabywca podaje w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Zwrot kosztów nastąpi natychmiastowo
po dostarczeniu produktu do siedziby Sprzedającego.

§ 9. Reklamacje

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., Sprzedawca odpowiada wobec Nabywcy będącego konsumentem, za niezgodność towaru z umową w chwili dostarczenia produktu Nabywcy.
W przypadku stwierdzenia wady produktu Nabywcy przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu i 1 roku od daty stwierdzenia wady produktu. Nabywca może żądać naprawy produktu, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny produktu albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
Reklamacje należy składać za pomocą przesyłki pocztowej BEZPOBRANIOWEJ na adres magazynu Sprzedawcy:
Agata Jażdżyk
ul. Św. Wincentego 33/4
50-251 Wrocław
Złożenie reklamacji zostaje potwierdzone poprzez wysłanie na adres email nabywcy informacji o przyjęciu reklamacji zawierającej miedzy innymi numer reklamacji.
Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Nabywcę o dalszym postępowaniu.
W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca spełni roszczenia Nabywcy tj.: równowartość ceny towaru lub wymieni towar na nowy.
Przed upływem terminu na rozpatrzenie reklamacji Sprzedający nada na zwrotny adres Kupującego przesyłkę zawierającą decyzję o rozpatrzeniu reklamacji lub wezwanie do złożenia dokumentów lub wyjaśnień. Termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Sprzedającemu niezbędnych w sprawie dokumentów lub wyjaśnień, do których dostarczenia wezwał Sprzedający.
Wezwania do dostarczenia dokumentów lub informacji mogą być ponawiane wyłącznie wtedy, gdy materiał dostarczony przez Kupującego budzi uzasadnione wątpliwości co do osoby Nabywcy, istnienia umowy Sprzedaży lub faktu wystąpienia uchybień w wykonaniu obowiązków Sprzedającego.

§ 10. Ochrona danych osobowych

Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w zakresie, jakim jest
to konieczne dla realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Stronami.
Wszelkie dane osobowe Nabywcy, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, które Sprzedawca gromadzi i przetwarza w zakresie określonym w pkt. 1, będą przechowywane oraz przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych.
Danych osobowych Nabywcy, Sprzedawca nie udostępnia osobom trzecim w jakiejkolwiek formie.
Zgodnie z przepisami ustawy określonej w pkt. 2, Nabywcy przysługuje prawo do wglądu, aktualizacji oraz korekty swoich danych przetwarzanych przez Sprzedawcę.
Ochrona danych osobowych Nabywcy realizowana jest zgodnie z “Polityką prywatności”, której pełną treść można znaleźć na stronie sklepu internetowego.

§ 11. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą w pierwszej kolejności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych regulujących sprzedaż konsumencką.

W przypadku rozbieżności lub sporów dotyczących postanowień regulaminu Strony zobowiązują
się do rozwiązania ich na drodze polubownej. W przypadku gdyby starania te nie przyniosły rezultatu sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
Nabywca będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
• Nabywca uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
• Nabywca uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Nabywcą a Sprzedawcą.
• Nabywca może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Nabywcą, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Pobierz załącznik odstąpienia od umowy:

Jeśli załącznik się nie pobiera, prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: contact@lymeyummy.eu

Życzymy udanych zakupów!